AOC System Zrt.

magyar nyelvű külső adatkezelési tájékoztatója

 

 

Az AOC System Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Délibáb u. 8., cégjegyzékszám: 01-10-048930, adószám: 25723258-2-42, telefonszám: +36 30 3611 1911, e-mail: office@aocsystem.com, önállóan képviseli: Fodor Zsolt vezérigazgató, adatvédelmi tisztviselő  neve, elérhetősége: Dr. Bölcskei Krisztián, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben a dpo@aocsystem.com címre küldött e-mail útján, telefonon a +36 31 781 2012 számon), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett, külső érintettek számára releváns adatkezelési tevékenységekről, valamint egyéb érdemi tényekről.

 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 

 • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) az office@aocsystem.com e-mail címre, vagy az Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, https://www.naih.hu), és ha megítélésük szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ideértve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.

 

 • az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

 • az egyes, alább táblázatos formátumban meghatározott adatkezelések részletesebb magyarázatai az Adatkezelő székhelyén papír alapon is megtalálhatók, valamint kérésre az Adatkezelő elektronikusan is megküldi az érintett számára.

 

 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.
 • adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg.
 • cookie-tájékoztató külön került meghatározásra.
 • Adatkezelő végez más adatkezeléseket is, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.

 

Egyszeri információkérés és -adás során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

JogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartam

Forrás

érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartásHozzájárulás, megállapodás, jogi köt. telj, jogos érdekMinden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki az Adatkezelővel kapcsolatba kerül és az Adatkezelőtől információt kér/kapnév, e-mail cím / levelezési cím,

kérdés tartalma

tájékoztatás adatkörei

Függ a jogalaptól, tipikusan cél megvalósulása, törlési kérelem, polgári jogi elévülési idő, jogos érdek megszűnéseÉrintettek

 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

JogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartam

Forrás

az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldásaHozzájárulás, megállapodás, jogi köt. telj, jogos érdek, részletesen lásd az adatkezelés tájékoztatójábanMinden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővelnév, telefonszám, levelezési/e-mail cím, egyéb az érintett által megadott adatFügg a jogalaptól, céltól, de tipikusan cél megvalósulása, törlési kérelem, polgári jogi elévülési idő, jogos érdek megszűnése, részletesen lásd az adatkezelés tájékoztatójábanÉrintettek

 

Időpontegyeztetés (időpontfoglalás) során rögzített adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

JogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartam

Forrás

az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartásA konkrét céltól függően lehet hozzájárulás, megállapodás megkötése, jogszabályi köt. teljesítése, jogos érdek, létfontosságú érdek, részletesen lásd az adatkezelés tájékoztatójábanMinden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki adatainak megadásával időpontot foglal/egyeztetnév, telefonszám, email cím, időpont, tárgyFügg a céltól és jogalaptól, de tipikusan cél megvalósulása, elévülési idő, jogszabályban meghat. idő, érdek megszűnése, részletesen lásd az adatkezelés tájékoztatójábanÉrintettek

 

Érintetti – Partneri/Partner kapcsolattartói, valamint potenciális Partneri – adatok kezelése az AOC System rendszerben és más nyilvántartásokban

Cél

JogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartam

Forrás

az érintett azonosítása, vele történő kapcsolattartás, megállapodás teljesítésének nyomonkövetéseMegállapodás megkötése, ha a felhasználó (Partner) természetes személy, jogos érdek, ha a regisztráló nem természetes személy Partner kapcsolattartója, vagy potenciális PartnerMinden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki az AOC System rendszerbe regisztrált, mint felhasználó (Partner), vagy Partnere kíván lenniLásd a regisztráció, bejelentkezés, rendszer használat kapcsán kezelt adatokat, továbbá potenciális Partner neve, vagy

kapcsolattartó

neve, beosztása, telefonszám, e-mail cím

Érintett jogviszonyának megszűnését követő 5 évig, vagy

érintett kérésére törlésig, vagy

érintett halála miatt történő törlésig, vagy

az érdek megszűnéséig tart

Érintettek

 

Megállapodás megkötése során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

JogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartam

Forrás

a megállapodás megkötése, teljesítése, teljesítésének felügyelete, kapcsolattartásFügg a másik fél érintetti státuszától és az adatkörtől, így lehet megállapodás vagy jogos érdek, jogi köt. teljesítése, részletesen lásd az adatkezelés tájékoztatójábanMinden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – saját nevében megállapodást köt, vagy a szerződésben képviselőként, vagy kapcsolattartóként szerepelNév, szül. hely, idő, anyja neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím, szerződés tárgya*, fizetési feltételek*, jogok és kötelezettségek, dátum, aláírás8 évigÉrintettek

 

Banki adatokkal, átutalás során megismert adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

JogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartam

Forrás

a pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzéseJogi kötelezettség teljesítéseMinden természetes személy, aki banki adatok alapján beazonosítható, beazonosítottszámlabirtokos neve, bakszámla száma, közlemény, összeg, időpont8 évsaját nyilvántartásból, közhiteles nyilvántartásból, vagy közvetlenül az érintettől

 

Számlakibocsátás során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

JogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartam

Forrás

a számlakibocsátással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítésejogi kötelezettség teljesítése a 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szerintminden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is, akinek adata az Adatkezelő által kibocsátott számla (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylat) alapján azonosítható, azonosított2007. évi CXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák2000. évi C. törvény 169. §-a alapján az üzleti év plusz 8 évközvetlenül az érintettől, ritkán közhiteles nyilvántartásból

 

Számlabefogadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

JogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartam

Forrás

a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése, a számla (és azzal egy tekintet alá eső dokumentumok) tárolása a 2007. évi CXXVII. tv. 179. §-a alapjánjogi kötelezettség teljesítése (számla megőrzése) a 2007. évi CXXVII. törvény (179. §) alapjánminden természetes személy, akinek adata az Adatkezelő által befogadott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) vagy mellékletére rákerült2007. évi CXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák2000. évi C. törvény 169. §-a alapján az üzleti év plusz 8 évközvetlenül a számlát kiállító féltől

 

Díjbekérőben meghatározott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

JogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartam

Forrás

a pénzügyi teljesítés elősegítéseAdatkezelő jogos érdekeDíjbekérő adatkörei által beazonosítható, beazonosított természetes személyekLásd a díjbekérőben és az adatkezelés tájékoztatójában8 évig, vagy ha nem történik megfizetés, érvényességi időben, vagy a cél ellehetetlenüléséigsaját nyilvántartásból, közvetlenül az érintettől

 

Az AOC System rendszerbe (https://www.aocsystem.com oldalra) történő regisztráció során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
az érintett adatainak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybevételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartásönkéntes hozzájárulás, de értelmezhető úgy is, hogy az adatkezelés megállapodáson (GDPR 6. cikk (1) b) pont második fordulata) alapulMinden természetes személy, aki az AOC System rendszerbe történő regisztráció során megadott adatokkal beazonosítható, beazonosítottLásd a regisztráció adataitLásd az adatkezelés tájékoztatójábanÉrintettek

 

Bejelentkezés az AOC System rendszerbe (https://www.aocsystem.com/ oldalra)

Cél

JogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartam

Forrás

az AOC System rendszerbe bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzéseönkéntes hozzájárulásMinden természetes személy, aki az AOC System rendszerbe történő bejelentkezés alapján beazonosítható, beazonosítottLásd a bejelentkezés adatköreitTörlési kérelemig, polgári elévülési időben, részletesen lásd az adatkezelés tájékoztatójábanÉrintettek

 

Fiókkezelés az AOC System rendszerben

Cél

JogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartam

Forrás

célja az, hogy az érintett megismerhesse a rá vonatkozó adatokat, szükség esetén helyesbítse azokatJogi kötelezettség teljesítéseMinden regisztrált felhasználó, aki az AOC System rendszerbe belépLásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásábanérintett kérésére törlésig, jogos érdek megszűnéséig, számviteli tv. szerinti 8 évigérintettek

 

Álláspályázatra jelentkezők adatainak összefoglaló táblázata

Cél

JogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartam

Forrás

a jelentkezés és kiválasztás lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartásönkéntes hozzájárulásMinden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezikLásd az önéletrajzban és az adatkezelés tájékoztatójábanLásd az adatkezelés tájékoztatójábanÉrintettek

 

Időpont egyeztetése állásinterjú céljából összefoglaló táblázata

Cél

JogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartam

Forrás

az érintett számára időpont biztosítása állásinterjú céljábólGDPR 6. cikk (1) b) pontjaMinden állásra jelentkező, akivel Adatkezelő időpontot egyeztet állásinterjúranév, telefonszám, email cím, időpontLásd az adatkezelés tájékoztatójábanÉrintettek

 

 

 

ADATKEZELŐ ÁLTAL AZ AOC SYSTEM-BEN VÉGZETT ADATFELDOLGOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

 

Az adatfeldolgozások közös jellemzője, hogy azokat az Adatkezelő nem saját érdekében, nevében, céljából végzi, hanem egy adatkezelő Partner, tipikusan egy tőkepiaci szereplő utasítására, az utasításban meghatározottak szerint.

 

Adatfeldolgozás kapcsán történő joggyakorlás esetén az Adatkezelő, mint adatfeldolgozó az érintetti kérelmet az adatkezelő felé továbbítja tekintettel arra, hogy az adatkezelőnek feladata eljárni az ügyben.

 

Adatfeldolgozás tárgya

AOC System rendszerben található „Naptár” funkció/menüpont

AOC System rendszerben található „Feladataim” funkció/menüpont

(Feladatütemező)

AOC System rendszerben található „Ügyfeleim” funkció/menüpont (ügyfélkezelés)AOC System rendszerben található „Dokumentumtár” funkció/menüpontAOC System rendszerben található „Vállalkozásom” funkció/menüpont és alpontjaiAOC System rendszerben található „Csoportom” funkció/menüpont

AOC System rendszerben található „Tárgyalási jegyzőkönyv” létrehozása

Adatfeldolgozás céljaRegisztrált felhasználók számára naptár biztosításaRegisztrált felhasználók számára feladatütemező biztosításaRegisztrált felhasználók számára ügyfélnyilvántartó biztosításaRegisztrált felhasználók számára tárhely biztosítása dokumentumok kezeléséhezRegisztrált felhasználók számára tárhely biztosítása vállalkozás működésével, könyveléssel kapcsolatos dokumentumok kezeléséhezStatisztikák készítése, tervezés elősegítése a regisztrált felhasználók számáraRegisztrált felhasználó és ügyfele között létrejött tárgyalás részleteinek rögzítése
Adatfeldolgozás jellege, módjaTárolás, regisztrált felhasználó által történő módosítás, törlés biztosításaTárolás, regisztrált felhasználó által történő módosítás, törlés biztosításaTárolás, regisztrált felhasználó által történő módosítás, lekérdezés, leszűrés törlés biztosításaTárolás, exportálás, keresés, regisztrált felhasználó által történő törlés biztosításaTárolás, exportálás, keresés, regisztrált felhasználó által történő törlés biztosításaStatisztikák és célok létrehozása bevitt adatokból, tárolás, lekérdezés, vizuális megjelenítésTárolás
Adatfeldolgozás időtartamaRegisztrált felhasználóval létrejött megállapodás megszűnéséigRegisztrált felhasználóval létrejött megállapodás megszűnéséigRegisztrált felhasználóval létrejött megállapodás megszűnéséigRegisztrált felhasználóval létrejött megállapodás megszűnéséigRegisztrált felhasználóval létrejött megállapodás megszűnéséigRegisztrált felhasználóval létrejött megállapodás megszűnéséigRegisztrált felhasználóval létrejött megállapodás megszűnéséig
Személyes adatok típusa, köre

 

Naptárba regisztrált felhasználó által bevitt, rögzített adatok, tipikusan:

Időpont, név, elérhetőségi adat, cím

Feladatütemezőbe a regisztrált felhasználó által bevitt, rögzített adatok, tipikusan: dátum, ügyfél név, események, művelet, jegyzetben tárolt adatkörökAz ügyfeleim menüpontban a regisztrált felhasználó által bevitt, rögzített adatok, tipikusan: név, cím, e-mail cím, telefonszám, megjegyzés, korábbi feladatok adatai, státuszA regisztrált felhasználó által feltöltött dokumentumok adattartalma, regisztrált felhasználó megjegyzéseiA regisztrált felhasználó által feltöltött dokumentumok adattartalma, regisztrált felhasználó megjegyzéseiAnonim adatok a statisztikák kapcsán

 

Név, telefonszám, e-mail cím, statisztikai adatok a tervezés kapcsán

Regisztrált felhasználó által a tárgyalási jegyzőkönyvben rögzített adatok
Érintettek kategóriája

 

Regisztrált felhasználó által rögzített adatok alapján beazonosítható, beazonosított személyek, pl. a regisztrált felhasználó potenciális ügyfelei vagy meglevő ügyfeleiRegisztrált felhasználó által rögzített adatok alapszemélyek, pl. a regisztrált felhasználópotenciális ügyfelei vagy meglevő ügyfeleiRegisztrált felhasználó által rögzített adatok alapján beazonosítható, beazonosított személyek, pl. a regisztrált felhasználó potenciális ügyfelei vagy meglevő ügyfeleiRegisztrált felhasználó által rögzített dokumentumok adatai által beazonosítható, beazonosított személyekRegisztrált felhasználó által rögzített dokumentumok adatai által beazonosítható, beazonosított személyekTervezés kapcsán regisztrált felhasználókRegisztrált felhasználó által a tárgyalási jegyzőkönyv adatai alapján beazonosítható, beazonosított személyek (reg. felhasználó, ügyfele)
Adattovábbítás címzettjei az AOC System-en keresztülNincsen

 

Nincsen

 

Nincsen

 

Nincsen

 

Regisztrált felhasználó (könyvelő) felé az AOC System rendszerén belül

 

Nincsen

 

Nincsen

 

Adattovábbítás harmadik országokba az AOC System-en keresztülNem történikNem történikNem történikNem történikNem történikNem történikNem történik

 

Az érintett jogai

 

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Hozzáférés jogaHelyesbítés jogaTörlés jogaKorlátozásAdat-hordozhatóságTiltako-zás

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájárulás
Megállapodás
Jogi kötelezettség
Létfontosságú érdek
Közfeladat, közhatalmi jog.
Jogos érdek

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak.

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (1062 Budapest, Délibáb u. 8.) vagy e-mail-es elérhetőségre (office@aocsystem.com) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

web: https://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

 

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

 

 

Egyéb rendelkezések

 

Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) az Adatkezelő adatvédelmi szabályozásának része, nem használható sablonként, mintaként. Minden adatkezelőnek, adatfeldolgozónak a saját működése szerinti szabályozásra van szüksége.

 

A Tájékoztató szerzői jogi műnek minősül, tilos a Tájékoztató egészének vagy részének, részletének másolása, többszörözése, nyilvánossághoz történő közvetítése, a mű mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, feldolgozása, értékesítése (együtt: felhasználása) a szerző írásos hozzájárulása nélkül. A Tájékoztató szerzője az Adatkezelő képviselője.

 

A Tájékoztató olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege oldalanként bruttó 50.000.- Ft. A Tájékoztató olvasója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a Tájékoztatót. Szerzői jogi jogsértés esetén az Adatkezelő közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

Lezárva: 2020. július hó 01. napján

Fodor Zsolt vezérigazgató

 AOC System Zrt.