Csoport regisztrációhoz tartozó nézet igény megküldése során megadott személyes adatok kezelésének adatkezelési tájékoztatója

 

Az adatkezelő AOC System Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Délibáb u. 8., cégjegyzékszám: 01-10-048930, adószám: 25723258-2-42, e-mail: office@aocsystem.com, képviseli: Fodor Zsolt vezérigazgató, adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  Dr. Bölcskei Krisztián, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben az dpo@aocsystem.com küldött e-mail útján, telefonon a +36 31 781 2012 számon) ezúton tájékoztatja Önt a csoport regisztrációhoz tartozó nézet igény megküldése során megadott személyes adatok kezelésének részleteiről és egyéb érdemi tényekről:

 

Igény megküldése során megadott személyes adatok kezelésének összefoglaló táblázata
Cél: annak felmérése, hogy a regisztrálni kívánó milyen típusú és hány féle nézetet kíván majd felhasználni (regisztrálni), hogy ezeknek az információknak az ismeretében az Adatkezelő számára megfelelő szolgáltatási csomagot tudjon ajánlani.
Érintettek: Minden természetes személy, aki az igény megküldése során megadott adatok alapján beazonosítható, beazonosított
Forrás: érintettek
AdatkörCélJogalapTárolási idő
név*azonosítás, megszólításönkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontjaaz igény megküldésére válaszul megküldött ajánlat érvényességi idejében

vagy korábban

módosításig vagy törlésig

későbbi bizonyhatóságAdatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely az elszámoltathatóság alapelvének történő megfelelésben ölt testet, konkrétan abban, hogy később is beazonosítható legyen az érintett és bizonyítható legyen, hogy ő küldött igényt, vette tudomásul a tájékoztatótigény megküldésétől számított 5 évig
telefonszám*azonosítás, kapcsolattartásönkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontjaaz igény megküldésére válaszul megküldött ajánlat érvényességi idejében

vagy korábban

módosításig vagy törlésig

e-mail cím*
későbbi bizonyhatóságAdatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely az elszámoltathatóság alapelvének történő megfelelésben ölt testet, konkrétan abban, hogy később is beazonosítható legyen az érintett és bizonyítható legyen, hogy ő küldött igényt, vette tudomásul a tájékoztatótigény megküldésétől számított 5 évig
üzenet tartalma*válaszadás
kapcsolódó technikai adatok:
·       cégnév*vállalkozás beazonosításaönkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontjaaz igény megküldésére válaszul megküldött ajánlat érvényességi idejében

vagy korábban

módosításig vagy törlésig

 

·       Mivel foglalkozik a céged? * kérdésre adott válaszstatisztika, válaszadás, igényfelmérésönkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja
·       Hány felsővezetői nézetre van szükséged? * kérdésre adott válaszigényfelmérés, válaszadás
·       Hány csoportvezetői nézetre van szükséged?  * kérdésre adott válasz
·       Hány értékesítői nézetre van szükséged? * kérdésre adott válasz
·       Adatkezelési tájékoztató tudomásul vételének jelzése*későbbi bizonyíthatóságAdatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely az elszámoltathatóság alapelvének történő megfelelésben ölt testetigény megküldésétől számított 5 évig
·       Igényt megküldő IP címe*
·       Elküldés időpontja*

 

Mi az adatkezelés célja?

 1. Az adatkezelés célja annak felmérése, hogy a regisztrálni kívánó milyen típusú és hány féle nézetet kíván majd felhasználni (regisztrálni), hogy ezeknek az információknak az ismeretében az Adatkezelő számára megfelelő szolgáltatási csomagot tudjon ajánlani. Az adatkezelés lényegében egy Adatkezelőtől történő ajánlatkérés.

 

Melyek a kezelt adatok körei, kezelésük céljai, jogalapja, tárolási ideje?

 1. Lásd a fenti táblázatban

 

Kik az érintettek?

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az igény megküldése során megadott adatok alapján beazonosítható, beazonosított.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan, de nem kizárólagosan a következő:
  • Az érintett a weboldal meghatározott felületét használva megadja a fenti adatokat.
  • Az adatok titkosítva kerülnek továbbításra az Adatkezelő felé.
  • Az Adatkezelő felveszi a kapcsolatot az érintettel az ajánlatadás pontosítása érdekében.

Honnan vannak az adatok?

 1. Közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 1. Hatóság, bíróság számára szükség esetén.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 1. Az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Egyéb

 1. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatást (adatkezelést) nem tudja nyújtani, elvégezni.
 2. Az Adatkezelő végez egyéb adatkezeléseket és adatfeldolgozásokat is, amelyekről a jelen tájékoztatótól különálló dokumentumokban ad az Adatkezelés tájékoztatást. További információkat lásd a weboldalon

 

Hogyan biztosítja az adatok kezelését az Adatkezelő?

 1. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika és tudomány mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

Milyen jogai vannak az érintetteknek és azokkal hogyan élhetnek?

 Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

Előzetes tájékozódáshoz való jogHozzáférés jogaHelyesbítés jogaTörlés jogaKorlátozásAdat-hordozhatóságTiltakozásHozzájárulás visszavonása
Hozzájárulás
Megállapodás
Jogi kötelezettség
Létfontosságú érdek
Közfeladat, közhatalmi jog.
Jogos érdek

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak.

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (1062 Budapest, Délibáb u. 8.) vagy e-mail-es elérhetőségre (office@aocsystem.com) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

  

Fodor Zsolt vezérigazgató

AOC System Zrt.